Wat is de ICF-Utrecht?

Het zal u niet verbazen dat er in Utrecht veel mensen zijn voor wie Nederlands niet hun eerste taal is. De multiculturele samenleving is nadrukkelijk aanwezig in Utrecht. Voor iedereen die het horen wil, ongeacht nationaliteit, is het Evangelie een blijde boodschap. In de kerken in Utrecht, die vooral op autochtonen zijn gericht, vinden niet-Nederlanders vaak moeilijk een eigen plek. Speciaal voor deze groep is er een initiatief ontstaan voor een International Christian Fellowship (ICF) in Utrecht.

Kerkelijk werker

Sinds enige tijd is er een werkgroep binnen de CGK Utrecht-West bezig stappen te zetten om te komen tot een zelfstandige, niet-Nederlandstalige gemeente binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dit alles vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van CGK Utrecht-West. In 2011 is Joan Bonhof begonnen als kerkelijk werker voor dit project.

We zijn heel dankbaar dat het mogelijk bleek om een kerkelijk werker voor de ICF aan te stellen. Een christelijke gemeenschap kan niet zonder herder. Ook zijn we er van overtuigd dat zo velen van de doelgroep nog bereikt moeten worden en we daarvoor handen te kort komen. De kerkelijk werker heeft als taak nieuwe contacten met de doelgroep te leggen, bestaande contacten te onderhouden, het evangelie te brengen, voor te gaan in bijeenkomsten en pastorale en praktische zorg te geven. Wij geloven dat een evangelist onmisbaar is voor de voortgang van het initiatief om te komen tot een multiculturele gemeente. Het is belangrijk dat degen die ‘s zondags voorgaat de bezoekers kent, weet wat er in hun leven speelt, en ook weet welke (geloofs)vragen zij hebben, en hoe de boodschap te brengen aan mensen die soms nog maar weinig afweten van het Christelijke geloof. Ook pastoraat is een niet te onderschatten taak. Vooral asielzoekers hebben te maken met grote teleurstellingen over langlopende procedures of trauma’s door oorlogen en bedreigingen die ze in hun thuisland hebben meegemaakt. Op dit moment leven we intensief mee met een Iraans gezin waarvan de moeder erg te lijden heeft onder de langdurige en onzekere asielprocedures.

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

Op dit moment worden er elke zondag bijeenkomsten gehouden in het kerkgebouw van Utrecht-West. Onze eigen kerkelijk werker, maar ook verschillende predikanten uit de Christelijke Gereformeerde Kerken gaan in deze bijeenkomsten voor, die bezocht worden door zo’n 30 tot 50 mensen uit de doelgroep. Er zijn bezoekers uit Iran, vaak (ex-)asielzoekers. Hamid is een van hen. Hij bezoekt al vanaf het begin de ICF-bijeenkomsten. ‘De preken in de ICF-bijeenkomsten zijn voor mij makkelijker te begrijpen dan in Nederlandse diensten. Ook vind ik het fijn om met andere christen-vluchtelingen te praten die in dezelfde situatie zitten als ik.’ Ook buitenlandse studenten vinden hun weg naar de ICF. Zoals Niels en Marita uit Peru, die een jaar in Nederland woonden. Vanaf het moment dat ze ons via internet hadden gevonden waren ze elke zondag in de dienst. Ze voelden zich thuis en genoten van de contacten met andere christenen. Niels sprak niet veel Engels, maar de geestelijke herkenning zorgde toch voor een goede band met elkaar.

De bijeenkomsten worden in het Engels gehouden en vertaald in het Nederlands, een enkele keer ook andersom. Er worden psalmen en liederen in verschillende talen gezongen en we belijden ons christelijke geloof in verschillende talen. Tijdens de diensten is er kinderwerk. Omdat gemeenschapsvorming een heel belangrijk aspect is, en zeker bij deze doelgroep, nemen we na de dienst ruim de tijd om elkaar, bij koffie en iets lekkers, te ontmoeten. Dit wordt door de bezoekers heel erg gewaardeerd. Hamid: ‘Vergeleken met Nederlandse diensten is er bij de ICF voor en na de dienst veel meer ruimte voor onderling contact.’ Ook worden er doordeweeks Bijbelkringen gehouden. Bijbelkringen met mensen uit andere culturen zijn vaak indrukwekkend, en voor de autochtone christenen heel leerzaam.

De ICF wordt langzaam meer geformaliseerd. De diensten zullen incidenteel erediensten worden om zo in de ICF ook de viering van het Heilig Avondmaal en het bedienen van de Doop mogelijk te maken. Onlangs mochten we de eerste doopdienst houden. Tijdens deze dienst werd een volwassen vrouw uit Singapore gedoopt. Dopelingen volgen eerst een catechisatie waarin de Heidelberger Catechismus wordt besproken. En recent vierden we voor het eerst het Heilig Avondmaal in de ICF. Deze twee diensten waren hoogtepunten: Gods werk gaat door, ook in de ICF!

Wat u kunt doen?

We willen u dringend vragen om dit werk in uw voorbede op te dragen. Waar Gods kerk wordt gebouwd liggen tegenslagen op de loer, daarom is het gebed onmisbaar.

Financiële steun is ook belangrijk. Daarom zijn we dankbaar dat uw kerkenraad heeft besloten als partnergemeente de ICF te ondersteunen. Een partnergemeente ondersteunt de ICF door haar steun te betuigen en financieel en praktisch bij te dragen.