De broeder en/of zuster dienen dit schriftelijk in te dienen bij de scriba van de CGK Ichthus.

Dit kan zowel via de mail of per post.

De scriba zal dit mededelen aan de wijkouderling en sectiehoofd waar de broeder en/of zuster onder vallen.

Bij uit schrijven ontvangen de broeder en/of zuster een uitschrijf papier. Waarin staat moet de broeder en/of zuster in de toekomst een nieuwe gemeente hebben gevonden waar men zicht bij aan wil sluiten kunnen ze dat kenbaar maken aan de scriba van de Ichthus gemeente en deze stuurt de (doop)attestaties op naar de scriba of ledenadministrateur van de nieuwe gemeente.