Als men wil overkomen naar de Ichthus gemeente en men komt uit een ander kerkverband of C.G.K. gemeente, moet men goed weten waarom en waarvoor zij kiezen. Wij als Ichthus gemeente dienen te weten waarom men overkomt (motief) en wat we van deze broeder en/of zuster kunnen en mogen verwachten.

Daarom is het van belang, dat men voor de overkomst een half jaar trouw de beide zondagse Erediensten bezoekt.(indien mogelijk) Immers, men moet zijn oordeel niet laten bepalen door een enkele dienst . Op deze wijze maakt men in deze periode ook bijzondere diensten mee zoals Doop, Heilig Avondmaal en gezinsdiensten. Tevens krijgen wij als kerkenraad dan een beeld van de trouw van de broeder en/of zuster. Ook wordt op deze manier duidelijk dat overgaan naar een andere kerk / gemeente niet zomaar iets is.

In de eerder genoemde periode van een half jaar kan men geen gebruik maken van de sacramenten.

Procedure

De broeder en/of zuster of gezin moet(en) zelf aangeven dat men lid wil(len) worden van de Ichthus-gemeente.

Wanneer een broeder en/of zuster of gezin aangeeft over te willen komen, kan men dit schriftelijk doen maar ook via de mail bij de scriba van de Ichthus gemeente. Bij het indienen van een verzoek dient men te vermelden:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huidige gemeente

De scriba neemt contact op met de scriba van de gemeente waar deze broeder en/of zuster of gezin toe behoort met de vraag of men het “motivatie gesprek” mogen aangaan met de aanvragen van het verzoek voor overkomst.

De scriba zorgt dat na een positief advies van de andere gemeente, de namen terecht komen bij het sectiehoofd waar deze broeder en/of zuster of gezin onder zou komen te vallen.

De gemeente bestaat uit zes verschillende secties. De plattegrond kunt u vinden op de website onder de link CGK Ichthus Urk en daarvan de link wijkindeling.

De sectiehoofd zorgt er voor dat er een ouderling contact opneemt met de aanvrager en dan zal er een motivatiebezoek worden gebracht door 2 ouderlingen.

In het motivatiebezoek wordt besproken en gevraagd waarom men naar Ichthus gemeente over wil komen. De ouderlingen kunnen de vragen stellen aan de hand van de motivatievragen opgesteld door de kerkenraad. In het motivatie gesprek zal ook gewezen worden op de lusten en de lasten van de Ichthus gemeente. Tevens brengen de ambtsdragers expliciet onder de aandacht wat er van de broeder en/of zuster verwacht wordt. De motivatievragen kunnen als goede richtlijn gelden voor het gesprek.

Het motivatie gesprek dat heeft plaats gevonden wordt besproken op de sectie vergadering.

Sectie vergaderingen vinden 1 x per maand plaats. De ouderlingen die de broeder en/of zuster of gezin bezocht heeft zullen aan de hand van het motivatie gesprek een advies uitbrengen naar hun overige sectieleden.

Wil een broeder en/of zuster overkomen i.v.m. een naderend huwelijk dan geldt dezelfde procedure. Bij de broeder en/of zuster wordt een motivatiebezoek afgenomen en volgt de verdere procedure zoals staat omschreven in het protocol. Voor het indienen van een huwelijkaanvraag dient de broeder en/of zuster eerst lid te zijn van de Ichthus gemeente

Wil een broeder en/of zuster overkomen i.v.m. het aflegen van belijdenis dan geldt dezelfde procedure. Bij de broeder en/of zuster wordt een motivatiebezoek afgenomen en volgt de verdere procedure zoals beschreven staat in het protocol. Wanneer het belijdenisseizoen begint dient de broeder en/of zuster eerst lid te zijn van de Ichthus gemeente voordat men de belijdenis catechisatie kan volgen. (men heeft tot 31 december van het jaar waarin men start met de belijdeniscatechese om lid te worden.)

Het motivatiebezoek wordt gerapporteerd op de kerkenraad, voorzien van een eventueel advies.

De sectie kan met drie adviezen komen:

Positief: Als het gesprek in liefde en zachtmoedigheid is verlopen en naar tevredenheid van de ambtsdragers, dan wordt er een positief advies aan de kerkenraad gegeven. Wanneer de kerkenraad het advies overneemt zal de scriba van de Ichthus gemeente de aanvrager informeren dat de aanvrager zijn of haar of hun (doop)attestatie(s) kunnen opvragen bij de scriba van de huidige gemeente. De nieuwe broeder en/of zuster zijn per direct lid van de Ichthus gemeente en kunnen per direct gebruik maken van de sacramenten.

Twijfel: Wanneer de sectie twijfelt:
a) gaat men nog een keer in gesprek met de aanvrager
b) of men geeft het advies aan de kerkenraad, de aanvraag wordt met een half jaar verlengt.

Negatief: De sectie brengt een negatief advies uit en de aanvrager kan geen lid worden van de Ichthus gemeente.

Wanneer de (doop)attestatie(s) binnen zijn bij de scriba zal er een welkombezoek worden gebracht.

Schema overkomst nieuwe leden

 1. Aangeven dat men lid wil worden. Dit dient schriftelijk bij de scriba ingediend te worden.
 2. Scriba informeert de sectiehoofd dat er bij deze broeder en/of zuster een motivatiebezoek kan worden gebracht.
 3. Een ouderling neemt contact op met de aanvrager voor een motivatiebezoek
 4. Sectie bespreekt het motivatie bezoek in de sectie
 5. Motivatiebezoek wordt gerapporteerd op de kerkenraad, door middel van een schriftelijk verslag (beantwoording motivatievragen).
 6. Na goedkeuring kerkenraad volgt inschrijving en welkomstbezoek.
 7. Bij twijfel of negatief advies: zie protocol