Zondag 26 maart – Middagdienst 17:00

26 mrt 2023 | 05:00 pm - 06:30 pm

Ds. R. de Jong

Schriftlezing Exodus 12: 1 – 13 en Matheüs 26: 1 – 5

Thema: ‘Het Lam op weg naar de slachtbank’

  1. Als Profeet (Math. 5: 1 – 2);
  2. Als Priester (Math. 5: 3 – 4);
  3.  Als Koning (Math. 5: 5).