In de Ichthus kerk is een kerknoodplan c.q. ontruimingsplan van kracht. In dit plan is omschreven hoe men dient te handelen indien zich een calamiteit zoals onwel wording, brand, etc. voordoet. Voor de organisatie van het kerknoodplan is een bedrijfshulpverlenings-commissie(BHV-commissie) ingesteld. De BHV- ers oefenen 1 x per jaar. Ook zal er 1 x per jaar een ontruimingsoefening worden gehouden.

De leiding en verantwoording vanaf het moment van de alarmering en de beslissing tot ontruiming ligt bij de koster De koster wordt bijgestaan door Bedrijfshulpverleners(BHV-ers) en EHBO-ers.

Ontruiming van de Kerk:

Indien een ontruiming noodzakelijk is, zal dit via de geluidsinstallatie worden aangeven. Alle aanwezigen verlaten op aanwijzing van de BHV-ers op een rustige wijze het kerkgebouw. Het is noodzakelijk, dat voor een goede en snelle ontruiming, de aanwijzingen en orders van de BHV-ers precies worden opgevolgd. De kerk is verdeeld in een aantal ontruimingscompartimenten. In elk compartiment zitten één of meerdere BHV-ers,. Zij zijn te herkennen aan de gekleurde hesjes. Zij zullen u de juiste aanwijzingen geven voor een veilige en snelle ontruiming. Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de BHV-ers op. Bedenk daarbij, dat U niet weet, waar of wat, de noodsituatie is, onwetend loopt u mogelijk rechtstreeks op het gevaar af. Daarmee brengt u niet alleen uzelf, maar ook anderen in gevaar.

Bij een daadwerkelijke ontruiming van de kerk is het de bedoeling dat de gemeenteleden gestructureerd de kerk verlaten en verzamelen op een veilige plaats.
Dit betekent normaal gesproken, dat er per bank en vanaf de nooduitgang ontruimd gaat worden tot de kerk of het compartiment leeg is. Volg hierin steeds de aanwijzingen op van de BHV-ers. Zij begeleiden u, naar de dichtstbijzijnde nooduitgang of uitgang en vandaar naar de aangewezen verzamelplaats.

Ouderen, gehandicapten, rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been of gebrekkig zijn behoren in de normale stroom meegenomen c.q. meegereden te worden door de naast hen zittende gemeenteleden en/of begeleiders (denk aan u burgerplicht). Indien nodig zullen de BHV-ers hier ook hun medewerking aan geven, of u de opdracht geven mee te lopen c.q. te ondersteunen.

Op het moment dat de ontruiming begint wordt er van u het volgende verwacht:

– Loop rustig via de aangewezen route naar buiten.
– Ga niet naar het toilet.
– Haal ook uw jas niet op.
– Let op de mensen om u heen.
– Zorg voor ouderen, gehandicapten, rolstoelgebruikers enz.
– Kalmeer diegenen die in paniek raken, zij trekken namelijk anderen hierin mee.
– Ga buiten via de gewezen looproute naar de eerder genoemde verzamelplaats(en).
– Wacht daar de beslissing af van de koster of u naar huis kunt vertrekken of mogelijk ergens anders 
opgevangen wordt.

Medische noodsituaties

Wanneer er iemand onwel wordt in de kerk komen eerst de dienstdoende EHBO-ers en de koster in actie. Zij zullen samen naar de persoon toegaan om hulp te verlenen, eventueel met extra ondersteuning van de overige EHBO-ers. Indien u naast u of in uw buurt merkt dat iemand onwel wordt, wenk dan de koster en/of de dienstdoende EHBO-er. De dienstdoende EHBO-er heeft de leiding totdat, indien noodzakelijk, een arts of ambulance aanwezig is. Raak niet in paniek, geef de EHBO-ers de ruimte, deze mensen weten goed wat zij moeten doen. Zit u in de weg, maak dan plaats door bijv. op een andere plaats te gaan zitten. Voor alle aanwezige leden, blijf zitten op uw plaats, laat de deskundigen zo goed en zo snel mogelijk hun werk doen.