Bonnen inzameling

Geachte broeders en zusters,

We leven in een bijzondere tijd, tussen hoop, eenzaamheid en verdriet.
Ook aan het einde van dit jaar willen wij als diaconie weer extra stilstaan en denken aan de mensen die een extra bemoediging kunnen gebruiken.
Voorgaande jaren hebben wij dit gedaan door middel van een boodschappenactie. Dit jaar worden wij nog steeds door de maatregelen hierin beperkt.
Ondanks alle maatregelen willen wij deze jaarlijkse rijk gezegende actie wel door laten gaan.
Aan u de vraag om géén boodschappen maar juist giftcards of cadeaubonnen van de plaatselijke winkeliers te doneren aan de diaconie.
U kunt deze bonnen deponeren in de bekende collectebussen die tijdens de erediensten in de hal van Ichthus-hof staan. Of buiten de erediensten om in de brievenbus van de kerk. Dit kan tot 20 december.
Op deze manier dragen we als kerk een steentje bij aan het dagelijkse levensonderhoud voor hen die het financieel moeilijk hebben.

Uw Diaconie

CGK Ichthus Volleybaltoernooi 16+

Het volleybaltoernooi van 10 december gaat door de nieuwe Corona maatregelen helaas niet door.

COVID-19 update 03-11-2021

Geliefde broeders en zusters

De kerkenraad is gisteravond bijeengekomen om te bespreken wat de gevolgen zijn van de
nieuwste overheidsmaatregelen en plaatselijke ontwikkelingen voor ons als kerk. Hierbij zijn
de landelijke adviezen van ons kerkverband en de plaatselijke berichtgeving als uitgangspunt
genomen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 7 november de 1,5 meter
afstandsmaatregel weer in te voeren. Dit heeft grote gevolgen voor de reguliere diensten en
het aantal gemeenteleden dat tegelijkertijd aanwezig kan zijn tijdens de erediensten.
Besloten is dat de gemeente wordt opgedeeld in 4 groepen op achternaam en deze worden
verdeeld over 2 zondagen (waarbij de morgen- en middagdienst in de toekomst worden
afgewisseld). Hierbij komen de “kerktijd.nl uitnodigingen” te vervallen en zal er niet meer
worden genodigd via dit systeem. We hebben besloten om via deze manier te gaan werken,
omdat dit meer duidelijkheid geeft naar de gemeente. In de onderstaande tabel ziet u in
welke dienst u bent ingedeeld:
INDELING DIENSTEN

Achternaam Zondag 7 november
A + B + C + D + E + F + G 10:00 uur
H + I + J + K 17:00 uur
Achternaam Zondag 14 november
L + M + N + O + P + Q + R 10:00 uur
S + T + U + V + W + X + Y + Z 17:00 uur

We beseffen de mogelijke teleurstelling aangaande deze beslissingen, waarbij we helaas ook
weer moeten afschalen. We hopen in dit alles op uw begrip en op uw gebed voor ons als
kerkenraad. Het maken van deze beslissingen valt ons zwaar in deze moeilijke en complexe
omstandigheden. We roepen iedereen op om het bovenstaande schema te hanteren en om
uw verantwoordelijkheid hierin te nemen. Ook verzoeken wij dringend om de basisregel te
blijven hanteren: blijf bij klachten of zwakke gezondheid thuis en volg de diensten via onze
livestream. Tijdens de morgen- en middagdiensten zal er kindercrèche aanwezig zijn.
Het crisisteam van de kerkenraad zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en de
situatie opnieuw bekijken wanneer de omstandigheden veranderen. Verder vragen wij u om
de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en om de instructies van ons kosterteam op te
volgen bij het binnenkomen en het verlaten van het kerkgebouw.
We willen u Gods zegen en nabijheid toewensen in deze moeilijke omstandigheden. Zijn er
moeiten, zorgen of vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met uw
wijkouderling.

Een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

Uitnodiging Heilig Avondmaal

Broeders en zusters,

We nodigen u graag uit om op D.V. zondag 5 september en zondag 12 september het Heilig Avondmaal te vieren. We beleggen vier diensten waarbij u op achternaam ingedeeld bent, zodat alle belijdende leden in de gelegenheid zijn om aan te gaan.

In de onderstaande tabel ziet u bij welke dienst u verwacht wordt. De kinderen zijn natuurlijk ook welkom tijdens deze diensten en er kan tevens gebruik worden gemaakt van de crèche. Let op: op de galerij (‘kraak’) is er géén avondmaalsbediening, dus als u deel wilt nemen aan het avondmaal dient u beneden in de kerkzaal plaats te nemen.

Mocht u om goede redenen (bijv. vanwege werk in de zorg) niet aanwezig kunnen zijn en een van de andere diensten willen bijwonen, neem dan contact op met onze koster Robert Korf: 06 307 089 80.

INDELING AVONDMAALSDIENSTEN

AchternaamZondag 5 september
A + B + C + D + E + F + G10:00
H + I + J + K17:00
AchternaamZondag 12 september
L + M + N + O + P + Q + R10:00
S + T + U + V + W + X + Y + Z17:00
‘Thuisviering’ in Ichthushof17:00

De thuisviering vindt plaats in de Ichthushof op zondag 12 september om 17:00 uur.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard de diaconie benaderen: [email protected]. We zien uit naar een gezegende avondmaalsviering met elkaar!

Hartelijke groeten,

Diaconie

Uitnodiging Heilig Avondmaal

Broeders en zusters,

We nodigen u graag uit om op D.V. zondag 13 juni en zondag 20 juni het Heilig Avondmaal te vieren. We beleggen een zestal diensten waarbij u op achternaam ingedeeld bent, zodat alle belijdende leden in de gelegenheid zijn om aan te gaan. In onderstaande tabel ziet u bij welke dienst u verwacht wordt. De kinderen zijn natuurlijk ook welkom tijdens deze diensten en er kan gebruik worden gemaakt van de crèche. 

Mocht u om goede redenen (bijv. vanwege werk in de zorg) niet aanwezig kunnen zijn en een van de andere diensten willen bijwonen, neem dan contact op met onze koster Robert Korf: 06 307 089 80.

INDELING AVONDMAALSDIENSTEN

AchternaamZondag 13 juni
A + B10:00
C + D + E + F + G + H + I + J14:30
K17:00
AchternaamZondag 20 juni
L + M + N + O + P10:00
Q + R + S14:30
T + U + V + W + X + Y + Z17:00

De thuisviering vindt plaats in de Ichthushof op zondag 20 juni om 17:00 uur.

We hopen op deze manier het Heilig Avondmaal te kunnen vieren binnen de geldende maatregelen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard de diaconie benaderen: [email protected].

Hartelijke groeten,

Diaconie

COVID-19 update 04-02-2021

Geliefde broeders en zusters,

Het crisisteam van de kerkenraad is gisteravond bijeengekomen om te bespreken wat de gevolgen zijn van de nieuwste overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ondanks de zorgelijke ontwikkelingen merkt de kerkenraad dat het gemeentegevoel gemist wordt. Daarom zetten we hieronder een aantal besluiten uiteen:

Reguliere kerkdiensten
Gisteravond heeft het crisisteam besloten om de diensten op te schalen tot 100 personen per dienst (kinderen tot 12 jaar worden hierbij niet meegerekend). Verder worden de diensten per zondag (vanaf 14 februari) opgeschaald van 2 naar 3 erediensten. De aanvang van deze diensten is om 09:00 uur, 11:30 uur en 17:00 uur (de reguliere afwijkende aanvangstijden komen te vervallen). Tijdens de morgendiensten zal dezelfde stof worden behandeld. Vanaf a.s. zondag 7 februari wordt er al opgeschaald naar 100 personen per eredienst.

Biddag
Omdat de biddag op Urk en in onze gemeente een dag is welke ons na aan het hart ligt willen we deze dag 4 diensten houden om zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid te geven een dienst bij te kunnen wonen. Deze diensten zullen beginnen om 09:00 uur, 11:30 uur, 14:00 uur en 17:00 uur (waarbij de reguliere afwijkende aanvangstijden komen te vervallen). In de beide morgendiensten zal ds. R. de Jong voorgaan (waarbij tijdens de beide morgendiensten dezelfde stof wordt behandeld) en in de beide middagdiensten ds. H.K. Sok (waarbij tijdens de beide middagdiensten dezelfde stof wordt behandeld).

Uitnodigingen via kerktijd.nl
Voor alle diensten blijft het kerktijd.nl systeem gehandhaafd en ontvangt u dus een uitnodiging. Er bereiken ons vragen over de mogelijkheid om een specifiek dagdeel aan te geven aangaande de uitnodigingen (i.v.m. bijv. werk in de zorg op vaste tijden). Dit kunt u eenvoudig aangeven door in te loggen op kerktijd.nl en hier uw voorkeuren te wijzigen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u zich wenden tot het scribaat via [email protected].

Hierbij een overzicht van de gewijzigde kerktijden:
– Aanvangstijden woensdag 10 februari: 09:00 uur, 11:30 uur, 14:00 en 17:00 uur
– Aanvangstijden vanaf zondag 14 februari: 09:00 uur, 11:30 uur en 17:00 uur

Het crisisteam zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en de situatie opnieuw bekijken wanneer de omstandigheden veranderen. Verder vragen wij u om de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en om de instructies van ons kosterteam op te volgen bij het verplaatsen binnen het kerkgebouw. Wij danken u voor de positieve berichten die tot ons kwamen en willen vragen of u voor ons wilt blijven bidden omdat het maken van afwegingen soms zwaar valt.

Wij wensen u en jou Gods onmisbare zegen toe.

Een hartelijke groet,

Het crisisteam van de kerkenraad
CGK Ichthus Urk

COVID-19 update 21-01-2021

Urk, 21-01-2021

Geliefde broeders en zusters,

We hebben helaas nog steeds flink te maken met het coronavirus. En ook al is het zo dat momenteel in Nederland de cijfers gelukkig weer enigszins de goede kant opgaan, inmiddels hebben we te maken met een veel besmettelijker variant, als je al kunt spreken van slechts ‘een variant’.

Het is voor de kerkenraad niet eenvoudig om met betrekking tot het gemeentelijk functioneren, waaronder vooral de zondagse diensten, goede keuzes te maken in deze tijd. Ook al omdat we ermee te maken hebben dat bijna elk afzonderlijk gemeentelid hierover wel een mening heeft. Meningen die uiteenlopen van ‘het virus bestaat niet eens’ tot ‘het virus is nog veel gevaarlijker dan gedacht wordt’. Het positieve hierbij is dat er een gemeenschappelijke factor is, namelijk dat we hoofd voor hoofd graag zouden zien dat we als gemeente weer ‘normaal’ kunnen functioneren en dat we in ieder geval ’s zondags weer naar de kerk kunnen gaan. Ondertussen wordt de kerkenraad er wel toe geroepen om in deze tijd toch keuzes te maken. De verantwoordelijkheid die de kerkenraad daarbij voelt is een zware last.

Op de tafel van de kerkenraad lag ook weer een brief van onze burgemeester die ertoe oproept om ons aan de richtlijnen te houden. Hij noemt daarbij het treffen van hygiënemaatregelen, het dragen van mondmaskers en in achtnemen van de 1,5 meter afstand voor meerderjarigen. Daarnaast noemt hij ook nog de richtlijnen en adviezen inzake de beperking van het aantal kerkgangers.

Dit alles in ogenschouw nemend heeft de kerkenraad gemeend te moeten/mogen besluiten om voorlopig nog te blijven bij een bezoekersaantal van 30 per kerkdienst. Ook is besloten dat we blijven zingen, al is het wellicht wel verstandig om het aantal te zingen verzen enigszins te beperken. Daarnaast zit er niet anders op dan ook het verenigingsleven en de catechese nog niet weer op de normale manier in te vullen. Gelukkig worden de catechisaties op een aangepaste wijze weer gegeven. En u begrijpt, zodra er weer meer ruimte komt, zal dit ook direct gevolgen hebben binnen onze gemeente.

Broeders en zusters, de kerkenraad verzoekt u dringend deze besluiten te respecteren, ook al zou u in uw hart iets anders willen besluiten. Maak het de kerkenraad a.u.b. niet nog moeilijker door allerlei dingen te gaan roepen. Hierboven staat: De kerkenraad heeft ‘gemeend te moeten besluiten’, maar wees ervan overtuigd dat dit met pijn in het hart gebeurd is. Ondertussen geloven we, vertrouwend op de Heere, dat er andere tijden zullen aanbreken. In deze laatste woorden zit hoe dan ook een diepe kern van waarheid. Paulus heeft het er in Filippenzen 1 over dat het beste nog komt. Het is voor ieder zaak om hem dat na te kunnen zeggen.

Met hartelijke broedergroet

Uw kerkenraad.

COVID-19 update 17-12-2020

Geliefde broeders en zusters,

Met groot verdriet heeft het klein overleg, samen met de sectievoorzitters, voorzitter van het DBB en de voorzitter van de diaconie (het zogenaamde ‘covid-crisisteam’), en in samenspraak met de koster van onze gemeente, het zeer pijnlijke besluit genomen om wat betreft het bezoekersaantal in de erediensten af te schalen naar dertig kerkgangers per dienst, exclusief een gedeelte van de kerkenraad, de kosters, de organist en de mensen van de techniek. Dit duurt in ieder geval tot en met zondag 17 januari 2021.

Dit uiteraard naar aanleiding van de ‘harde lockdown’ die afgelopen maandag werd afgekondigd door onze overheid en mede ook op grond van een schrijven van het Landelijk Kerkelijk Bureau van onze kerken.

Zoals boven al aangegeven, werd deze beslissing met pijn in het hart genomen. Ons gevoel en ons verlangen zeiden heel andere dingen dan ons verstand. Toch lieten we in dezen ons verstand prevaleren, ook omdat we het onverantwoord vinden om als kerkelijke gemeente bij een landelijke harde lockdown een totaal andere koers te varen dan ons én door de overheid, én vanuit onze eigen kerken is voorgehouden.

We zien, vermoedelijk, allen wel in dat een landelijke harde lockdown absoluut noodzakelijk is om de op dit moment zeer verontrustende gevolgen van covid-19 weer in te dammen. En dan is het niet verstandig – zelfs niet christelijk denken wij – om ons anders te gedragen dan wordt aangeraden, ook al is mogelijk niet iedereen direct overtuigd van het effect van de afschaling waartoe besloten werd.

Laten we elkaar bemoedigen en bidden of de middelen die worden ingezet mogen worden gezegend. Verder roepen wij een ieder op te bidden voor onze overheid in deze donkere tijden. We mogen toch  vooral in deze tijd gedenken dat het Licht in de wereld is gekomen en dat mag onze troost zijn in deze duisternis.

Met broedergroet,

Het covid-crisisteam

CGK Ichthus Urk

Kerstpuddingactie

VERKOPERS GEZOCHT

Normaal liggen de formulieren in de kerk, en op de bazar. Dit jaar kan dat helaas niet door COVID. Tevens komen er minder bezoekers in de kerk en dus kunnen we niet iedereen bereiken. Daarom dat we verkopers zoeken die de puddingen willen verkopen. Met elkaar de schouders eronder voor onze gemeente. Hieronder vind u de link naar het bestelformulier.

Het is de bedoeling dat u/jij de bestellingen verzameld en alles in 1x inlevert. Iedereen die bij u/jou besteld haalt zelf zijn/haar bestelling op.

Als dank voor uw inzet krijgt u van ons een gratis pudding.

Formulier: Kerstpuddingactie 2020