Vragen wijkcontactgroep

Vragen wijkcontactgroep over Jesaja 40:1-11

  1. Vind u het gewoon dat God in vers 1 tegen Juda zegt: Ik ben uw God en jullie Zijn mijn volk?Waarom wel/niet? Hoe beleeft u/jij dit zelf?
  2. In sommige kerkelijke kringen zeggen ze wel eens: de dominee moet preken naar het hart van Jeruzalem? Weet u wat men dan bedoelt? Wat betekent de uitspraak ‘spreek naar het hart van Jeruzalem’ hier volgens u/jou?
  3. Hoe komt het dat men dit gedeelte vervuld ziet worden in de komst van Jezus met kerst? Een tip: kijk onder vers 11 eens naar detekstverwijzingen
  4. Heeft vers 8 u iets te zeggen nu we als kerk in 2018 misschien wel zonder predikant komen te zitten en wat voor predikant we moeten zoeken?
  5. Vers 11 wordt wel gebruikt als een kind jong sterft. Hebt u een idee waarom? Welk beeld geeft God hier van zichzelf?

Mannenontbijt in kader van Refo 500

In het jaar 2017 zal op diverse manieren aandacht worden gevraagd voor de Reformatie, 500 jaar geleden. Ook op Urk worden diverse activiteiten georganiseerd.
Zo wordt op zaterdag 28 oktober een mannenontbijt in Zalencentrum Irene georganiseerd. Na een heerlijk ontbijt zal Bert Noteboom met de mannen stilstaan bij thema “Met beide benen in de maatschappij. Over getuige zijn in een seculiere omgeving.”
Opgave voor dit mannenontbijt is noodzakelijk. Dan kan via de website www.refo500urk.nl Op deze website kunt u ook meer lezen van de overige activiteiten op Urk.

SDOK-bijeenkomst Urk

“Steeds ervoer ik Gods aanwezigheid in de cel”
SDOK-bijeenkomst met broeder Han die gevangen zat om zijn geloof.

Broeder ‘Han’ uit Azië, een dertiger met drie jonge kinderen, zat bijna een jaar in de cel vanwege
het organiseren van kerkdiensten. Hij is op uitnodiging van SDOK in Nederland en vertelt tijdens
een bijeenkomst op zaterdag 28 oktober in de Ichthuskerk Urk zijn verhaal.

Han was tot vier jaar veroordeeld voor het organiseren van christelijke samenkomsten en het
vertonen van een christelijke film. De tijd in de cel was zwaar voor Han. Zo raakte tijdens
familiebezoek in de gevangenis, zijn zoontje eens in paniek. De jongen wilde zijn vader niet verlaten
en hield zich wanhopig vast aan de tralies die hen van elkaar scheidden. “Toen ik zag hoe mijn zoon
huilde en ik hem niet kon troosten, werd ik overweldigd door verdriet.”

Vrede
Hoewel de gevangenschap moeilijk was, voelde Han zich bemoedigd door de gebeden van christenen
wereldwijd. Ook ervoer hij in de gevangenis heel sterk Gods aanwezigheid. “Soms maakte ik me
zorgen over hoe het nu verder moest met mijn gezin. Steeds weer herinnerde God me eraan dat Hij
beter voor mijn familie kon zorgen dan ikzelf. Dat gaf me vrede en rust.” Han kwam in januari 2015
na het betalen van een boete vervroegd vrij.

In Hans thuisland – dat om veiligheidsredenen niet nader benoemd kan worden – vormen christenen
een kleine, niet-erkende minderheid. Het is niet mogelijk openlijk voor het christelijk geloof uit te
komen. Boeddhistische monniken zitten christenen regelmatig dwars. SDOK (Stichting de
Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen als
Han.

De bijeenkomst met Han vindt plaats op zaterdag 28 oktober 2017 in de Ichthuskerk, Richel 2 te
Urk. De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer
informatie op www.sdok.nl of bel tijdens kantooruren 0183-561186

Open Doors komt naar Urk.

  
 
                                                                    Met als thema:            
                                                      “ wat kunnen we leren van de 
                                                             vervolgde christenen”
 

Open Doors houdt op D.V. donderdag  28 SEPTEMBER om 20:00 in de Koningshof te Urk een thema over de Vervolgde Kerk. Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof.

Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.

Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Koningshof Urk Staartweg 20 en begint om 20:00. Ouderen en Jongeren zijn van harte uitgenodigd om bij deze thema avond aanwezig te zijn.

Er zal een collecte gehouden worden die geheel bestemd zal zijn voor Open Doors.

 

Vragen voor wijkcontactgroepen

1. De vrijmoedigheid om aan te gaan, ligt die in ons gevoel of ergens anders?

Hoe beleef je dat zelf?

Spreek je hier wel eens over met anderen binnen of buiten de gemeente?

 

2. Het bloed van Jezus.

a. Ervaar je daarvan het ontdekkende in je leven?

b. Ervaar je daarvan het vertroostende in je leven?

 

3. Zie Openbaring 6 : 10.

a. Hoe komt dit gebed bij je over?

b. Velen zeggen vandaag: Een God, die zich wreekt, kan niet een God van liefde zijn.

Hoe denk je en spreek je hier over?

 

4. Zie je verschil tussen het bloed van Abel en dat van Jezus?

Op wat voor manier ontdekt en klaagt het bloed van Abel ons aan?

 

5. De “Bloedtheologie”, verzoening door voldoening, ondervindt veel tegenstand.

Een biddende Avondmaalganger ervaart door dat Bloed van Jezus de enige troost! Op wat voor manier?

 

6. 1 Cor. 7 : 29 – 31. Leven in het licht van Christus’ Wederkomst,

in huwelijk, in alleen zijn, in blijdschap, in verdriet, in alle drukte enz.

a. Wie en wat willen ons van zo’n leven afhouden? Kun je concrete dingen noemen? Zie bv ook zondag 52, antw. 127.

b. Hoe wil Christus ons juist door het Avondmaal versterken en verdiepen in dat leven?

Zomerevangelisatie

Voorafgaand aan de zomerevangelisatie d.m.v. Tent- en Folderevangelisatie op de haven worden er dit jaar twee toerustingsavonden gehouden. Eén presentatie/toerustingsavond en een Bidstond, beide in de benedenzaal van de Maranathakerk Pyramideweg 66.

– Donderdag 22-06 om 20:00 uur Toerustingsavond Maranathakerk
– Donderdag 13-07 om 20:00 uur Bidstond ook in Maranathakerk

De avonden zijn in de grote benedenzaal, ingang aan de zijkant aanvang 20:00 uur.

Het folderen begint in de week na de Bidstond vanaf maandag 17 juli en de Evangelisatietent staat in week 30 en 31 op de Dormakade.

Wil jij deze zomer ook meedoen met het evangelisatiewerk? Meld je dan aan, kijk op onze website www.geloofenleven.nl of stuur een email naar [email protected]

Nacht van gebed

Wat is de nacht van gebed interkerkelijk.

Samen bidden voor de vervolgde kerk hebr 13:3

“Bid voor ons.” Dit is vaak wat vervolgde christenen vragen wanneer ze door een christen uit een vrij land worden opgezocht. De Nacht van Gebed, een initiatief van Open Doors is in de nacht van 16 op17 juni 2017 Eén nacht waarin christenen in Nederland en België letterlijk hun ogen sluiten voor christenvervolging. Om voor hen te bidden die lijden en verdrukt worden vanwege hun geloof in Jezus Christus.

De Vervolgde Kerk heeft uw gebed hard nodig. Want er zitten ontelbare christenen gevangen in werkkampen in Noord-Korea en Egypte Nigeria Eritrea Bangladesh worden christenen doodgeschoten omdat ze de Here Jezus volgen. En in het Midden-Oosten worden christenen soms dagelijks bedreigd. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden uit landen over de hele wereld. Moedig ons aan om vol te houden ,bid voor ons , vluchtelingen die op de vlucht sloegen voor de ISIS .

Gebed maakt het verschil

Tijdens de Nacht van Gebed bidt u voor hen die lijden onder de druk van de overheid, familie of sociale omgeving. U sluit uw ogen en denkt aan hen tijdens verschillende gebedrondes. Vooraf krijgt u een aantal filmfragmenten te zien over een vervolgde christen of een land van de Ranglijst Christenvervolging. Uw gebed kan het verschil maken. De gebedsnacht draagt een interkerkelijk karakter uit verschillende kerken werken broeders en zusters mee als leiders van de verschillende gebedsblokken. U bent vrij om gedurende avond en nacht binnen te lopen om een van de gebedsblokken mee te beleven soms wordt ons wel eens gezegd dat men het moeilijk vindt om in het open baar hardop te bidden maar dat hoeft niet u kunt ook in stilte tot God gaan en de nood van onze br en zr in Zijn handen neerleggen . Of zoals een veldwerker uit nigeria ons vroeg wilt u,uw gebed voor ons vermenigvuldigen wij kunnen niet zonder u gebed voor ons is dit van levensbelang .

Gebed verbindt

Hoewel vervolgde christenen hun vertrouwen en oog op God gericht houden, slaat bij hen vaak ook de angst en vertwijfeling toe. Dagelijks worstelen velen met verdriet, woede en uitzichtloosheid. Maar in hun nood kunnen ze niet anders dan zich tot Hem wenden die alle macht heeft. Zij vragen ons om naast hen te komen staan in gebed, om samen God te aanbidden en te vragen om een keer in hun situatie

Thema : CHRISTUS -LIEFDE WINT ROM 8

De gebedsnacht wordt gehouden in de ichthushof aanvang 20-uur tot 03-uur 15

Overzicht gebedsblokken

Zaal open 19.30 uur

20.00 uur:    Welkom, gebed, opening en uitleg over het programma

Opening door  Pieter van Eerde

 

Eerste ronde:  gebedsblok 1

20.30 uur   nr 1  Eritrea

21.05 uur    nr  2 Soedan

5 minuten    pauze

 

Tweede rond gebedsblok  2

21.40 uur  nr 3 Iran

22.10 uur  nr 4 Kenia

15 minuten pauze

 

Derde ronde gebedsblok 3

22.55 uur  nr 5  Qatar

23.30 uur  nr 6  Oman

10 minuten pauze

 

Vierde ronde gebedsblok 4

00.20 uur   nr 7 Syrië

00.50 uur   nr 8 Irak

20 minuten pauze

 

Vijfde rond gebeds blok 5

01.30 uur   nr 9 Noord-Korea

02.10 uur   nr 10 Indonesië

02.40 uur   nr 11 Centraal-Afrikaanse  Republiek

Afsluiting met het zingen van enkele liederen

 

Nacht van gebed

Moldavië 2018

Het is al bijna weer een jaar geleden dat we in Moldavië waren. Inmiddels worden we allemaal weer een beetje “anwinning” en kijken we uit naar de zomer van 2018. Dan willen we namelijk weer met een gezellige groep op reis gaan naar Moldavië. Zoals elk jaar vertrekken we ook nu weer direct de eerste dag van de vakantie. Dit betekend dat je de 2e maandag al weer terug bent en nog volop de tijd hebt om weg te gaan of te werken! Als leiding gaan we de komende periode kijken hoe de reis er concreet uit gaat zien, maar wat we al wel weten is dat het weer super gaaf wordt!

Wat we sowieso doen tijdens ons verblijf in Moldavië is: leuke dingen doen met kinderen, ouderen bezoeken, praktische hulp bieden en voedselpakketten aanbieden, maar vooral worden we geestelijk opgebouwd door de contacten met de mensen daar en met elkaar als groep. We gaan samen bezig om God en de bijbel (beter) te leren kennen. Daarbij hebben we natuurlijk erg veel lol, informeer maar eens bij mensen die mee geweest zijn!

Ben jij volgend jaar zomer minimaal 16 jaar oud en lijkt het je leuk om mee te gaan? Dan kun je je aanmelden! Ook als je al vaker mee bent gewest kun je je aanmelden, bij teveel aanmeldingen gaan jongeren die voor het eerst meegaan voor. We gaan van vrijdag 20 juli t/m maandag 30 juli op reis. We vragen een eigen bijdrage van maximaal €250,00 voor je ticket en verblijf. Dit kan nog minder worden, afhankelijk van de prijzen van de tickets. Om daar ook financieel iets te kunnen betekenen organiseren we 2 of 3 acties waarbij je volledige inzet wordt verwacht.

Aanmelden kun je doen door dit aanmeldformulier in te leveren bij Klaas en Nelleke, Gammels 8 of te mailen naar [email protected]. Aanmelden kan tot zondag 9 juli.

12