Update Coronavirus (COVID-19) 8 mei 2020

Licht aan de horizon, dat betekende toespraak voor velen afgelopen woensdag 6 mei. Voor ons als kerk is het belangrijkste nieuws dat wij Deo volente 5 juli weer met honderd gemeenteleden de kerkdiensten mogen bezoeken. De komende weken zullen we onderzoeken hoe wij dit willen gaan invullen. Als kerkenraad hebben alleen contact via de mail en of telefoon. Diverse commissies hebben contact door videobellen. Zo kunnen er gelukkig een hoop zaken geregeld worden zonder elkaar te ontmoeten. Mooi dat het kan natuurlijk, maar het is in ieder geval niet mijn ding. Ik zal dan ook blij zijn wanneer wij onze kerkenraadraadsvergadering weer voltallig mogen houden. Geduld is een schone zaak.

Wij hopen binnenkort met een voorstel naar u als gemeente te komen over hoe wij met honderd broeders en zusters in de kerk zouden moeten samenkomen. Daarbij blijft de livestream voorlopig onmisbaar in onze huiskamers. Zoals werd gezegd in de toespraak van de minister-president zal in vijf fases geprobeerd worden alles weer normaal te krijgen en is de datum waarop alles weer normaal kan verlopen voorlopig gesteld op 1 januari 2021.
Hoe het allemaal zal gaan, is voor ons ook nog natuurlijk nog best spannend. Maar toch overheerst er dankbaarheid, want hoewel er gemeenteleden ernstig ziek zijn geweest is er tot nu toe niemand door het coronavirus om het leven gekomen. Hem alleen de dank daarvoor.

Wij nemen weer contact op als wij als kerkenraad een voorstel hebben betreffende de inrichting van de kerkdiensten. Tot die tijd wensen wij u Gods onmisbare Zegen toe. Schroom niet om te bellen naar uw wijkpredikant en of wijkouderling als u ergens mee zit. Wij zijn er voor u.
Blijf voorzichtig en houd afstand.

Ik zal met vreugd in ’t huis des Heren gaan
Om daar met lof uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff’ met mij de lof des Heren aan!
Psalm 116 : 11

Uw voorzitter,
Andries de Vries

Gezinsdienst: Pinksteren

Lieve kinderen,

Het pinksterfeest lijkt nog ver weg maar we zijn al begonnen met de voorbereidingen. Wij zouden het leuk vinden als jullie een filmpje willen maken met 1 of meerdere van de liedjes die hieronder staan. Deze kun je dan sturen naar [email protected]. We hopen op jullie medewerking zodat we samen een mooie dienst kunnen maken tot eer van onze God. De filmpjes kunnen tot 12 mei ingeleverd worden.

De liedjes die jullie kunnen zingen zijn:
1. Weet je wel, weet je wel je bent een tempel
2. Een rivier vol van vrede
3. Als je gelooft in de Here Jezus
4. We zullen opstaan
5. Bewaar je oog
6. Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest
7. Is je deur nog op slot

Update Coronavirus (COVID-19) 01-05-2020

‘Met tijd komt raad’ is een bekende uitspraak. Aangezien ik graag positief wil blijven, komt na deze tijd ook de raad, met andere woorden “Het zal eens weer goed komen”. Alleen vraagt het geduld van ons, veel geduld is nodig voor alles weer bij het oude zal komen. Eerst maar eens wennen aan de anderhalve metersamenleving zou ik zeggen.

Het is goed om te melden dat het pastoraat gewoon doorgaat al worden de ouderen en kwetsbare in onze gemeente telefonisch benaderd door het pastoraat. Dit wordt gedaan puur om onze ouderen en kwetsbare te beschermen in deze tijd.

Voorzichtig wordt er ook al gekeken naar hoe we de kerkdiensten vorm kunnen geven als straks de overheid die straks weer toelaat. Dan zal dat bijvoorbeeld niet met 800 leden tegelijk mogen. De berekening die nu door onze koster is gedaan wijst uit dat er rond de 200 kerkgangers in het kerkgebouw zouden mogen samen komen. In ieder geval is het goed om te melden dat er achter de schermen hierover nagedacht wordt. Ook over het houden van de doopdiensten, momenteel vijf kinderen, wordt nagedacht.  Ook voor belijdenisdiensten, bevestigings- en intredediensten (ds. H.K. Sok)  moet een ander protocol worden opgegesteld. .Wat dit alles betreft blijven wij positief vooruitdenken en gaan wij volgens de landelijke regels straks weer vooruit. Wij moeten beslist niet vergeten dat er met een vergrootglas naar de kerken gekeken wordt. En wij willen hierin echt onze verantwoordelijkheid samen als kerkenraad en gemeente nemen.

Dankbaar zijn wij ook dat de diensten trouw worden bekeken. Velen bekijken die op een later tijdstip. Hoewel de collecte de eerste zondagen achterliepen, mogen wij nu dankbaar zijn dat die oplopen en afgelopen zondag zelfs gelijk waren aan een normale zondagse dienst. Dankbaar zijn we  dat onze gemeente hierin verantwoordelijkheid heeft genomen.  Mochten er nieuwe ontwikkelingen bekendgemaakt kunnen worden, dan zullen wij die natuurlijk meteen met u delen.

Verder wensen wij u als kerkenraad Gods onmisbare zegen toe. Laat u niet bang maken door het vele nieuws dat onze huiskamers binnen komt over het coronavirus.  Hij laat niet varen wat Zijn hand begon. Laten we ons vertrouwen op Hem stellen Die dit alles ziet en aanschouwt.

Mocht u ergens mee zitten of vragen hebben, schroom niet om uw wijkouderling en of pastoraat, predikant te bellen. Wij zijn er voor u.

Waar is een vreugd,een kalmt’, een Heil
Zo zalig, als dit hoogst genot?
Het vloeit uit God en keert tot God
Het heeft nog maat, noch perk, noch peil
In Jezus is mijn zalig lot
Verborgen bij mijn God
Hij is mijn lust
Ook als mijn stof eens rust
O, prijst Hem, mijn gezangen!
Ik blijft Zijn komst verlangen.
Hij is mijn lust
Lied178 : 4

Uw voorzitter,
Andries de Vries

Update Coronavirus (COVID-19) 24 april 2020

Licht aan de horizon, zo vernamen wij afgelopen dinsdag de berichten die onze overheid naar buiten bracht. Misschien is het goed om de verkorte samenvatting met elkaar te delen:

  • Nederlanders blijven tot en met 19 mei zoveel mogelijk thuiswerken
  • De 1.5 meter-regel blijft gelden, evenals verbod op samenscholing met meer dan drie personen
  • Basisscholen en de BSO gaan na de meivakantie weer open. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school
  • Kinderdagverblijven en speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd mogen vanaf 29 april weer helemaal open.
  • Buitensportclubs openen vanaf 29 april hun deuren voor kinderen tot twaalf jaar. Er mag geen competitie worden gespeeld
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 19 april onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1.5 meter afstand
  • Het huidige verbod op evenementen met vergunning- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Donderdag 23 april heeft het crisisteam van de gemeente Urk vergaderd en daar hebben wij de vraag neergelegd hoe het met de zondagsschool zit na de meivakantie. Er werd ons meegedeeld dat dit niet onder het regulier onderwijs valt dus is dit (nog) niet toegestaan. Ook wordt binnen het zondagsschoolbestuur verder nagedacht om na de meivakantie op een andere manier in contact te komen met de kinderen.

Helaas blijft de situatie voor ons als kerk ongewijzigd en wij zullen hierin moeten berusten. Wij willen u als gemeente van harte ertoe oproepen om onze diensten te blijven volgen om zo toch een manier van verbondenheid met elkaar te mogen ervaren.

In het bijzonder denken wij aan onze broeders en zusters binnen onze gemeente die binnen hun familiekring zijn getroffen door het coronavirus. Wij denken aan de familie Van den Berg, waar onze zuster getroffen is door deze ziekte en ook de toestand van haar ouders -die in het Dok worden verpleegd- zeer zorgelijk is, Ook Willem en Eva Pasterkamp willen wij in dezen veel sterke toewensen. Laten wij onze  broeders en zusters niet vergeten in onze gebeden.

Wij wensen u als kerkenraad veel sterkte en geduld toe. Wemogen  en erop vertrouwen dat deze omstandigheden onder Gods zegen eens tot het verleden zullen behoren.

Wij bidden u Gods zegen toe
Neemt die eerbiedig aan
Hoe ook uw weg mag gaan
Nog kent geen mens het wat en hoe,
Gij moogt vertrouwend lopen:
God doet de toekomst open
Lied 188

Uw voorzitter,

Andries de Vries

Update Coronavirus (COVID-19) 17-04-2020

Geen nieuws, goed nieuws is wel een bekende uitspraak. Vandaag zou het mooi zijn dat wij als kerkelijke gemeente iets nieuws konden doorgeven betreft het oppakken van activiteiten binnen onze gemeente. Maar helaas, we zij nog niet zover. Wel mochten wij horen van onze minister-president afgelopen woensdag dat er positieve ontwikkelingen zijn en met name dat het virus zich niet verder verspreidt. Tot dusver blijven de regels van kracht die ons zijn opgelegd om onszelf te beschermen. Voorlopig blijft het nog zoals het is aangaande de zondagse diensten. Die zijn te bekijken en beluisteren via Kerkomroep en het YouTubekanaal. Wij blijven als kerkenraad in nauw contact met de plaatselijke overheid en de andere plaatselijke kerken over de te volgen koers.

En … wij zijn er voor u. Als u met vragen zit, schroom niet om uw wijkouderling te bellen en/of wijkpredikant en/of pastorale medewerkers.

Door het verblijdende nieuws van het aannemen van het beroep door ds. Sok wordt er achter de schermen druk gewerkt en gezocht naar huisvesting voor onze nieuwe predikant. De datum waarop de dominee en zijn gezin overkomen naar onze gemeente is nog niet helemaal helder. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de ontwikkelingen betreft het coronavirus. Zo gauw er iets bekend is, laten wij u dit weten. Ondanks dat wij als gemeente niet bij elkaar kunnen komen, overheerst ons grote dankbaarheid voor het feit dat wij binnen het jaar twee predikanten binnen onze gemeente mogen begroeten. Ook hierin mogen wij God al de eer geven.

Wij wensen u als kerkenraad veel wijsheid en sterkte toe, in het bijzonder voor alle moeders die de kinderen thuis hebben en er maar voor moeten zorgen dat het huiswerk gemaakt wordt.

Wij wensen u als kerkenraad veel wijsheid en gezondheid toe, maar bovenal Gods zegen, in deze bijzondere tijd.

Uw voorzitter,
Andries de Vries

Ds. H.K. Sok

Broeders, zusters en jongeren van CGK Ichthus,

Met blijdschap delen wij u mee dat Ds. H.K. Sok uit Opperdoes het door ons uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Dankbaarheid mag overheersen, Soli Deo Gloria! In vertrouwen zien we uit naar de komst van Ds. H.K. Sok en zijn gezin naar onze gemeente, waar de dominee straks naast Ds. R. de Jong mag dienen in onze grote gemeente. Hoewel de overkomst op dit moment nog onduidelijk is in verband met de ontwikkelingen van het coronavirus, zal er in de komende tijd hard worden gewerkt door de kerkenraad om alles in gereedheid te brengen.

Wij danken de beroepingscommissie voor hun vele werk, inzet en geduld in het beroepingswerk en danken ook de gemeente voor hun betrokkenheid en gebed.

Laten we in onze gebeden de gemeente uit Opperdoes gedenken en hun Gods nabijheid in deze moeilijke tijd toebidden.

Klik hier om de brief van Ds. H.K. Sok te lezen

We wensen jullie allemaal gezegende Paasdagen toe.

Een broederlijke groet,
Uw kerkenraad

Update Coronavirus (COVID-19) 10-04-2020

Goede Vrijdag is de dag waarop wij als gemeente stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus. Deze keer zal die dag in alle kerken anders worden beleefd dan wij gewend zijn. We hebben wij nog wel eens de neiging om te zeggen dat wij uit gewoonte naar de kerk gaan. In deze tijden mogen we zien dat deze uitspraak een bijzondere is.

Als kerkenraad hopen wij dat wij ons toch verbonden mogen weten met u de komende paasdagen. Het zal allemaal anders zijn, maar het evangelie van het lijden, sterven en de opstanding van onze Heere en Heiland zal net zo klinken in deze wereld als voorheen! Dankbaar zijn wij dat wij nu toch de diensten via kerk TV en of Youtubekanaal kunnen mee luisteren en of kijken.

Als kerkenraad staan wij in nauw contact met onze plaatselijke overheid over wat wel en niet toelaatbaar is als kerkelijke gemeente. Vandaar dat vorige week het besluit is genomen om de kerkdiensten af te schalen van dertig naar vijftien personen. Mochten er andere adviezen van onze plaatselijke overheid komen dan zullen wij die meteen opvolgen.

Ook betreft alle kerkelijke vergaderingen: die zijn afgelast. Dat houdt in dat er veel gebeld wordt over en weer, heel veel. Mocht u zelf als gemeentelid ergens mee zitten, schroom alstublieft niet om uw wijkouderling hierover op te bellen.

Ook zijn afgelopen week alle doopouders gebeld die al bij de zaterdagavondcommissie waren geweest om deze bij te praten over de situatie momenteel. Ook blijven wij u de komende weken zoveel mogelijk informeren over het welzijn van onze gemeente via onze website en of andere sociale media.

Online collecteren: Mooi dat het op deze manier kan. Daar zijn we dankbaar voor. Helaas zien wij wel dat de gezamenlijke collectes 1200 euro (!) per zondag minder opbrengen dan op een normale zondag. Als we daarbij bedenken dat het nog wel een tijdje kan duren voor wij als gemeente weer in de kerk samen mogen komen, dan baart dit ons zorgen. Broeders en zusters, als Ichthusgemeente hebben wij onze verplichtingen betreffende onze vaste lasten, maar ook betreffende onze naaste. Laten wij ook hierin alstublieft onze verantwoordelijkheid in mogen nemen.

Dit komende weekend zal Ds. H.K Sok ook bekend maken of hij het beroep naar onze gemeente wel of niet zal aannemen. Laten wij onze broeder samen met zijn vrouw niet vergeten in ons persoonlijk gebed. Het blijft best spannend deze dagen.

Wij wensen u als kerkenraad gezegende paasdagen toe met onderstaand lied:

O, kostbaar kruis, o wonder Gods
Waaraan de Prins der glorie stierf
Ik wil om U zijn zonder trots,
Ik acht verlies wat ik verwierf

De aarde zelf is veel te klein
Voor wie U waarlijk loven wil
Uw liefde is een groot geheim,
Zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Uw voorzitter
Andries de Vries

Update Coronavirus (COVID-19) 04-04-2020

Broeders en zusters,

Namens de kerkenraad maken we bekend dat tot nader order de ambtsdrager verkiezingen niet door gaan. We kunnen op dit moment geen werkwijze bedenken die volkomen veilig en volgens de voorschriften van overheid is. Zodra we wel zo’n werkwijze wel kunnen bedenken zullen we u informeren.

Hetzelfde geldt voor het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Ook daarvan weten we op dit moment niet hoe we dit veilig en volgens de voorschriften kunnen doen. Ook hiervan geldt zodra we weten hoe het wel kan brengen we u daarvan op de hoogte.

Dan neemt het aantal geboren maar nog niet gedoopte kinderen ook iedere week toe. We beraden ons hierop. We kunnen natuurlijk wachten tot alles weer normaal is maar niemand kan voorspellen wanneer dat zal zijn. Ook hiervan geldt we zoeken naar hoe we hier mee moeten gaan, zodra we meer weten wordt u geïnformeerd.

Dan nog iets over de vragen die gesteld zijn tijdens de gemeentevergadering. De beantwoording zal plaats vinden in het volgende kerkenblad.

Namens de kerkenraad

Jan de Bruine, scriba

Update Coronavirus (COVID-19) 27-03-2020

Broeders en zusters,

Op 23 maart 2020 heeft het kabinet opnieuw aanvullende maatregelen aangekondigd die ingrijpende gevolgen hebben voor onze erediensten en activiteiten als gemeente. Dankbaar zijn wij, dat onze erediensten, ondanks de beperkingen, voorlopig in aangepaste vorm wel doorgang mogen vinden.

Wel zullen alle activiteiten voorlopig worden afgelast. Concreet houdt dit in dat de geplande kerkenraadsvergaderingen, verkiezingen ambtsdragers, belijdeniscatechese, knoopjes en diensten m.b.t. het doen van belijdenis van het geloof tot nader bericht zijn afgelast. Een uitzondering hierbij is de zaterdagavondcommissie, deze zal wel doorgang vinden op de gebruikelijke tijden. Wij betreuren deze moeilijke beslissingen, maar hopen en bidden dat alle maatregelen mogen bijdragen ten goede.

D.V. zondag 29 maart zullen er weer twee diensten worden belegd met een klein deel van de kerkenraad en Ds. C. Cornet. Deze beide diensten zullen op de gebruikelijke tijden worden uitgezonden via de livestream. De livestream is te beluisteren via kerkomroep of via YouTube. De linken hiervan zijn te vinden op onze website. Hier vindt u ook de mogelijkheid om digitaal de collecteren. Velen van u doneren al via de website en we zijn dankbaar dat deze mogelijkheid er is. We hopen dan ook dat u hiermee doorgaat zodat we de inkomstenstroom op peil kunnen houden. Wij vragen u te bidden voor de slachtoffers en om wijsheid voor onze overheid in deze moeilijke periode. Ook in deze tijden zal onze God en Vader voorzien, laten we onze zorgen bij Hem brengen.

Namens uw kerkenraad,
Andries de Vries

Update Coronavirus (COVID-19) 20-03-2020

De afgelopen week is er overleg geweest tussen Ds. Jong, voorzitter kerkenraad en de scriba’s.
Tijdens dit overleg is besloten om de erediensten aankomende zondag weer op dezelfde wijze te houden als afgelopen zondag.
Mocht de overheid nog strengere maatregelen nemen dan zullen we ons opnieuw beraden.
De vergadering van de kerkenraad pastorale zaken van 27 maart komt te vervallen evenals de vergadering van de kerkenraad algemene zaken van begin april. De vergadering van de kerkenraad pastorale zaken van eind april zullen we proberen door te laten gaan omdat we tijdens die vergadering de lijst moeten vaststellen van kandidaten voor de verkiezingen van ambtsdragers.
De belijdenis catechese blijft ook doorgaan alsook de knoopjes. T.z.t. zullen we ons beraden hoe we de belijdenisdienst vorm kunnen geven.
Hoe alles zal gaan rondom de verkiezing van ambtsdragers zullen we de komende week bespreken. Daarover wordt u nog geïnformeerd.

Via het Youtube kanaal “Ichthus-Urk” kunt u de Erediensten live meekijken.
Klik hier en abonneer direct. U blijft dan op de hoogte wanneer de live uitzending begint.