Uitnodiging Heilig Avondmaal

Broeders en zusters,

We nodigen u graag uit om op D.V. zondag 13 juni en zondag 20 juni het Heilig Avondmaal te vieren. We beleggen een zestal diensten waarbij u op achternaam ingedeeld bent, zodat alle belijdende leden in de gelegenheid zijn om aan te gaan. In onderstaande tabel ziet u bij welke dienst u verwacht wordt. De kinderen zijn natuurlijk ook welkom tijdens deze diensten en er kan gebruik worden gemaakt van de crèche. 

Mocht u om goede redenen (bijv. vanwege werk in de zorg) niet aanwezig kunnen zijn en een van de andere diensten willen bijwonen, neem dan contact op met onze koster Robert Korf: 06 307 089 80.

INDELING AVONDMAALSDIENSTEN

AchternaamZondag 13 juni
A + B10:00
C + D + E + F + G + H + I + J14:30
K17:00
AchternaamZondag 20 juni
L + M + N + O + P10:00
Q + R + S14:30
T + U + V + W + X + Y + Z17:00

De thuisviering vindt plaats in de Ichthushof op zondag 20 juni om 17:00 uur.

We hopen op deze manier het Heilig Avondmaal te kunnen vieren binnen de geldende maatregelen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard de diaconie benaderen: [email protected].

Hartelijke groeten,

Diaconie

COVID-19 update 04-02-2021

Geliefde broeders en zusters,

Het crisisteam van de kerkenraad is gisteravond bijeengekomen om te bespreken wat de gevolgen zijn van de nieuwste overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ondanks de zorgelijke ontwikkelingen merkt de kerkenraad dat het gemeentegevoel gemist wordt. Daarom zetten we hieronder een aantal besluiten uiteen:

Reguliere kerkdiensten
Gisteravond heeft het crisisteam besloten om de diensten op te schalen tot 100 personen per dienst (kinderen tot 12 jaar worden hierbij niet meegerekend). Verder worden de diensten per zondag (vanaf 14 februari) opgeschaald van 2 naar 3 erediensten. De aanvang van deze diensten is om 09:00 uur, 11:30 uur en 17:00 uur (de reguliere afwijkende aanvangstijden komen te vervallen). Tijdens de morgendiensten zal dezelfde stof worden behandeld. Vanaf a.s. zondag 7 februari wordt er al opgeschaald naar 100 personen per eredienst.

Biddag
Omdat de biddag op Urk en in onze gemeente een dag is welke ons na aan het hart ligt willen we deze dag 4 diensten houden om zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid te geven een dienst bij te kunnen wonen. Deze diensten zullen beginnen om 09:00 uur, 11:30 uur, 14:00 uur en 17:00 uur (waarbij de reguliere afwijkende aanvangstijden komen te vervallen). In de beide morgendiensten zal ds. R. de Jong voorgaan (waarbij tijdens de beide morgendiensten dezelfde stof wordt behandeld) en in de beide middagdiensten ds. H.K. Sok (waarbij tijdens de beide middagdiensten dezelfde stof wordt behandeld).

Uitnodigingen via kerktijd.nl
Voor alle diensten blijft het kerktijd.nl systeem gehandhaafd en ontvangt u dus een uitnodiging. Er bereiken ons vragen over de mogelijkheid om een specifiek dagdeel aan te geven aangaande de uitnodigingen (i.v.m. bijv. werk in de zorg op vaste tijden). Dit kunt u eenvoudig aangeven door in te loggen op kerktijd.nl en hier uw voorkeuren te wijzigen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u zich wenden tot het scribaat via [email protected]

Hierbij een overzicht van de gewijzigde kerktijden:
– Aanvangstijden woensdag 10 februari: 09:00 uur, 11:30 uur, 14:00 en 17:00 uur
– Aanvangstijden vanaf zondag 14 februari: 09:00 uur, 11:30 uur en 17:00 uur

Het crisisteam zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en de situatie opnieuw bekijken wanneer de omstandigheden veranderen. Verder vragen wij u om de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en om de instructies van ons kosterteam op te volgen bij het verplaatsen binnen het kerkgebouw. Wij danken u voor de positieve berichten die tot ons kwamen en willen vragen of u voor ons wilt blijven bidden omdat het maken van afwegingen soms zwaar valt.

Wij wensen u en jou Gods onmisbare zegen toe.

Een hartelijke groet,

Het crisisteam van de kerkenraad
CGK Ichthus Urk

COVID-19 update 21-01-2021

Urk, 21-01-2021

Geliefde broeders en zusters,

We hebben helaas nog steeds flink te maken met het coronavirus. En ook al is het zo dat momenteel in Nederland de cijfers gelukkig weer enigszins de goede kant opgaan, inmiddels hebben we te maken met een veel besmettelijker variant, als je al kunt spreken van slechts ‘een variant’.

Het is voor de kerkenraad niet eenvoudig om met betrekking tot het gemeentelijk functioneren, waaronder vooral de zondagse diensten, goede keuzes te maken in deze tijd. Ook al omdat we ermee te maken hebben dat bijna elk afzonderlijk gemeentelid hierover wel een mening heeft. Meningen die uiteenlopen van ‘het virus bestaat niet eens’ tot ‘het virus is nog veel gevaarlijker dan gedacht wordt’. Het positieve hierbij is dat er een gemeenschappelijke factor is, namelijk dat we hoofd voor hoofd graag zouden zien dat we als gemeente weer ‘normaal’ kunnen functioneren en dat we in ieder geval ’s zondags weer naar de kerk kunnen gaan. Ondertussen wordt de kerkenraad er wel toe geroepen om in deze tijd toch keuzes te maken. De verantwoordelijkheid die de kerkenraad daarbij voelt is een zware last.

Op de tafel van de kerkenraad lag ook weer een brief van onze burgemeester die ertoe oproept om ons aan de richtlijnen te houden. Hij noemt daarbij het treffen van hygiënemaatregelen, het dragen van mondmaskers en in achtnemen van de 1,5 meter afstand voor meerderjarigen. Daarnaast noemt hij ook nog de richtlijnen en adviezen inzake de beperking van het aantal kerkgangers.

Dit alles in ogenschouw nemend heeft de kerkenraad gemeend te moeten/mogen besluiten om voorlopig nog te blijven bij een bezoekersaantal van 30 per kerkdienst. Ook is besloten dat we blijven zingen, al is het wellicht wel verstandig om het aantal te zingen verzen enigszins te beperken. Daarnaast zit er niet anders op dan ook het verenigingsleven en de catechese nog niet weer op de normale manier in te vullen. Gelukkig worden de catechisaties op een aangepaste wijze weer gegeven. En u begrijpt, zodra er weer meer ruimte komt, zal dit ook direct gevolgen hebben binnen onze gemeente.

Broeders en zusters, de kerkenraad verzoekt u dringend deze besluiten te respecteren, ook al zou u in uw hart iets anders willen besluiten. Maak het de kerkenraad a.u.b. niet nog moeilijker door allerlei dingen te gaan roepen. Hierboven staat: De kerkenraad heeft ‘gemeend te moeten besluiten’, maar wees ervan overtuigd dat dit met pijn in het hart gebeurd is. Ondertussen geloven we, vertrouwend op de Heere, dat er andere tijden zullen aanbreken. In deze laatste woorden zit hoe dan ook een diepe kern van waarheid. Paulus heeft het er in Filippenzen 1 over dat het beste nog komt. Het is voor ieder zaak om hem dat na te kunnen zeggen.

Met hartelijke broedergroet

Uw kerkenraad.

COVID-19 update 17-12-2020

Geliefde broeders en zusters,

Met groot verdriet heeft het klein overleg, samen met de sectievoorzitters, voorzitter van het DBB en de voorzitter van de diaconie (het zogenaamde ‘covid-crisisteam’), en in samenspraak met de koster van onze gemeente, het zeer pijnlijke besluit genomen om wat betreft het bezoekersaantal in de erediensten af te schalen naar dertig kerkgangers per dienst, exclusief een gedeelte van de kerkenraad, de kosters, de organist en de mensen van de techniek. Dit duurt in ieder geval tot en met zondag 17 januari 2021.

Dit uiteraard naar aanleiding van de ‘harde lockdown’ die afgelopen maandag werd afgekondigd door onze overheid en mede ook op grond van een schrijven van het Landelijk Kerkelijk Bureau van onze kerken.

Zoals boven al aangegeven, werd deze beslissing met pijn in het hart genomen. Ons gevoel en ons verlangen zeiden heel andere dingen dan ons verstand. Toch lieten we in dezen ons verstand prevaleren, ook omdat we het onverantwoord vinden om als kerkelijke gemeente bij een landelijke harde lockdown een totaal andere koers te varen dan ons én door de overheid, én vanuit onze eigen kerken is voorgehouden.

We zien, vermoedelijk, allen wel in dat een landelijke harde lockdown absoluut noodzakelijk is om de op dit moment zeer verontrustende gevolgen van covid-19 weer in te dammen. En dan is het niet verstandig – zelfs niet christelijk denken wij – om ons anders te gedragen dan wordt aangeraden, ook al is mogelijk niet iedereen direct overtuigd van het effect van de afschaling waartoe besloten werd.

Laten we elkaar bemoedigen en bidden of de middelen die worden ingezet mogen worden gezegend. Verder roepen wij een ieder op te bidden voor onze overheid in deze donkere tijden. We mogen toch  vooral in deze tijd gedenken dat het Licht in de wereld is gekomen en dat mag onze troost zijn in deze duisternis.

Met broedergroet,

Het covid-crisisteam

CGK Ichthus Urk

COVID-19 update 17-10-2020

Broeders en zusters,

Zoals jullie misschien vernomen hebben in de media zijn de corona-maatregelen verder aangescherpt. We hebben als kerkenraad daarom besloten om de bezoekersaantallen nog verder terug te brengen. Ook wordt op dit moment de mogelijkheid tot voorzang onderzocht en de mogelijke mondkapjesplicht bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw. Wij vinden het als kerkenraad belangrijk dat onze zondagse erediensten doorgang vinden, hetzij helaas met minimale bezetting. Helaas blijven alleen genodigden via het kerktijd.nl systeem welkom. Gelukkig worden binnen de gemeente allerlei initiatieven opgezet om het onderlinge “GemeenteZijnGemeente” gevoel gestalte te blijven geven. We leven in een moeilijke tijd, waarin veel van ons wordt gevraagd, maar laten wij opzien naar onze Trooster en omzien naar elkaar.

Uw en jullie kerkenraad

Bezoekrooster kerkdiensten

Laatst bijgewerkt op: 29-08-2020

We testen een inschrijfsysteem voor de diensten na 9 augustus.

update: U zich vanaf nu inschrijven voor de diensten na 9 augustus via onze speciale registratie pagina: https://www.ichthus-urk.nl/registreren-kerkdiensten/

Heeft u vragen over uw inschrijving? Heeft u een uitnodiging geaccepteerd, maar zijn er dringende omstandigheden waardoor u niet meer kunt komen? Laat het ons dan weten. Bel de koster of stuur een e-mail naar [email protected]

Update Coronavirus (COVID-19) 23-05-2020

Gelukkig komt er binnenkort verandering betreffende de zondagse kerkdiensten. Onze broeders koster Robert Korf en gastheer Piet van Urk hebben aangeboden om met een goede verdeling te komen als wij straks op zondag 5 juli weer met honderd broeders en zusters de diensten mogen bezoeken. Een hele puzzel om het iedereen hierin naar de zin te maken, denk ik. Het houdt bovendien in dat het merendeel van onze gemeente en kerkenraad met elkaar blijft verbonden via ons Youtubekanaal.

De komende week horen wij van beide broeders hoe de verdeling per wijk eruit komt te zien en hopen natuurlijk dit spoedig aan u bekend te maken.

Ook mag er per 1 juni weer op kleine schaal vergaderd worden door de secties. Ook kijken we naar de mogelijkheid om de voltallige kerkenraad bij elkaar te krijgen op korte termijn. We houden hier natuurlijk de regels van het RVIM strikt in de gaten.

Wat van u als gemeente wordt gevraagd is geduld in dezen. Het vraagt heel veel tijd en geduld voordat wij weer als hele gemeente bij elkaar mogen komen. Tot die tijd staan wij als kerkenraad natuurlijk open voor al uw vragen. Schroom niet om te bellen met uw wijkpredikanten en of wijkouderlingen.

Met broederlijke groet,

Andries de Vries

Update Coronavirus (COVID-19) 8 mei 2020

Licht aan de horizon, dat betekende toespraak voor velen afgelopen woensdag 6 mei. Voor ons als kerk is het belangrijkste nieuws dat wij Deo volente 5 juli weer met honderd gemeenteleden de kerkdiensten mogen bezoeken. De komende weken zullen we onderzoeken hoe wij dit willen gaan invullen. Als kerkenraad hebben alleen contact via de mail en of telefoon. Diverse commissies hebben contact door videobellen. Zo kunnen er gelukkig een hoop zaken geregeld worden zonder elkaar te ontmoeten. Mooi dat het kan natuurlijk, maar het is in ieder geval niet mijn ding. Ik zal dan ook blij zijn wanneer wij onze kerkenraadraadsvergadering weer voltallig mogen houden. Geduld is een schone zaak.

Wij hopen binnenkort met een voorstel naar u als gemeente te komen over hoe wij met honderd broeders en zusters in de kerk zouden moeten samenkomen. Daarbij blijft de livestream voorlopig onmisbaar in onze huiskamers. Zoals werd gezegd in de toespraak van de minister-president zal in vijf fases geprobeerd worden alles weer normaal te krijgen en is de datum waarop alles weer normaal kan verlopen voorlopig gesteld op 1 januari 2021.
Hoe het allemaal zal gaan, is voor ons ook nog natuurlijk nog best spannend. Maar toch overheerst er dankbaarheid, want hoewel er gemeenteleden ernstig ziek zijn geweest is er tot nu toe niemand door het coronavirus om het leven gekomen. Hem alleen de dank daarvoor.

Wij nemen weer contact op als wij als kerkenraad een voorstel hebben betreffende de inrichting van de kerkdiensten. Tot die tijd wensen wij u Gods onmisbare Zegen toe. Schroom niet om te bellen naar uw wijkpredikant en of wijkouderling als u ergens mee zit. Wij zijn er voor u.
Blijf voorzichtig en houd afstand.

Ik zal met vreugd in ’t huis des Heren gaan
Om daar met lof uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff’ met mij de lof des Heren aan!
Psalm 116 : 11

Uw voorzitter,
Andries de Vries

Registreren kerkdiensten

Vanaf 9 augustus maken we gebruik van een uitnodiging systeem voor het bezoeken van de kerkdiensten. U dient zich eenmalig te registreren om uitnodigingen te ontvangen.