Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: CGK Urk-Ichthus
Telefoonnummer (facultatief): 0527 – 68 78 32 / 06 – 30 70 89 80
RSIN/Fiscaal nummer: 819711809.GDP.16.AAA
Kvk nummer 77206541
Website adres: www.ichthus-urk.nl
E-mail: [email protected]
Adres: Richel 2
Postcode: 8321 RX
Plaats: Urk
Postadres: Postbus 81
Postcode: 8320 AB
Plaats: Urk

De Christelijke Gereformeerde kerk Ichthus te Urk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

We zijn een jonge gemeente die met het evangelie van Christus de mensen wil dienen in onze samenleving. 

Missie:

Onze gemeente wil midden in de samenleving, een licht en een zout zijn. Een licht om te wijzen naar Jezus Christus als de enige Verlosser van zondaren. Een zout om het verschil te maken in een harde en kille samenleving. Dat willen we doen door om te zien naar mensen die dat nodig hebben. We willen richting geven aan kinderen en ouders en een open deur zijn voor wie binnen wil komen.

Identiteit:

We zijn als Ichthus gemeente lid van de Christelijk Gereformeerde kerken in Nederland. Bij onze gemeente staat de Heere Jezus en zijn verlossend werk voor zondaren centraal. De Bijbel is voor ons het Woord van God en richtsnoer voor ons leven. We willen Zijn grote Naam niet alleen prijzen in de eredienst maar ook door in de samenleving te laten zien wie Hij voor mensen wil zijn.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk Ichthus te Urk.

B. Samenstelling bestuur. 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca. 55 leden, welke worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het beheer van de gelden (met uitzondering van diaconale aangelegenheden) is ondergebracht bij een commissie Taak Financiën. Deze commissie beheert de gelden, adviseert en legt verantwoording af aan de kerkenraad. Het onderhoud van de gebouwen, beheer van orgel en instrumenten en techniek is ondergebracht bij de commissies Taak Onderhoud, Taak Orgel & Muziek en Taak Techniek. De verschillende Taken worden aangestuurd via een Dagelijks Bestuur Beheerszaken.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 – De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan. Op de website www.ichthus-urk.nl vindt u actuele en aanvullende informatie van onze gemeente.

Een structuurvisie met uitgebreide en gedetailleerde informatie over activiteiten en organisatie van onze gemeente is op verzoek beschikbaar. Hiervoor kunt u een verzoek per mail doen aan de scriba. 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

De beloning van de kosters/beheerder, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, commissies en taken ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn, conform de kerkorde, gedelegeerd aan de diaconie.

De wekelijkse gemeentelijke activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbelstudies, wijkcontactgroepen, evangelisatieprojecten, diaconale zorg, etc.

Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over deze activiteiten.

Op de website van de kerk ziet een overzicht van de actuele activiteiten welke binnen de gemeente plaatsvinden. Zie: www.ichthus-urk.nl

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  Rekening 2020 Rekening 2021 Begroting 2021
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen €  8.495 €  15.933  €  15.000
Bijdrage gemeenteleden € 701.650 €  673.373  €  678.800
Subsidies en overige bijdrage van derden €        – €        –  €        –
totaal baten (a) € 710.145 €  689.305  €  693.800
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker) € 144.797 €  148.009  €  182.982
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 40.909 €  35.734  €  43.500
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 147.130 €  154.319  €  151.334
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) € 316.134 €  279.303  €  277.489
Lasten overige eigendommen en inventarissen €        – €        –  €        –
Salarissen (koster, organisten, e.d.) € 35.000 €  39.400  €  39.400
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 6.980 €  9.511  €  16.750
totaal lasten (b) € 690.951 €  666.276  €  711.455
       
Resultaat (totaal a-b) € 19.194

€  23.029

 €  -17.655

Toezicht
Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.
Laatste jaar kerkvisitatie: 2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 27 juni 2022
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 27 juni 2022


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.