Update Coronavirus (COVID-19) 24 april 2020

Licht aan de horizon, zo vernamen wij afgelopen dinsdag de berichten die onze overheid naar buiten bracht. Misschien is het goed om de verkorte samenvatting met elkaar te delen:

  • Nederlanders blijven tot en met 19 mei zoveel mogelijk thuiswerken
  • De 1.5 meter-regel blijft gelden, evenals verbod op samenscholing met meer dan drie personen
  • Basisscholen en de BSO gaan na de meivakantie weer open. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school
  • Kinderdagverblijven en speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd mogen vanaf 29 april weer helemaal open.
  • Buitensportclubs openen vanaf 29 april hun deuren voor kinderen tot twaalf jaar. Er mag geen competitie worden gespeeld
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 19 april onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1.5 meter afstand
  • Het huidige verbod op evenementen met vergunning- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Donderdag 23 april heeft het crisisteam van de gemeente Urk vergaderd en daar hebben wij de vraag neergelegd hoe het met de zondagsschool zit na de meivakantie. Er werd ons meegedeeld dat dit niet onder het regulier onderwijs valt dus is dit (nog) niet toegestaan. Ook wordt binnen het zondagsschoolbestuur verder nagedacht om na de meivakantie op een andere manier in contact te komen met de kinderen.

Helaas blijft de situatie voor ons als kerk ongewijzigd en wij zullen hierin moeten berusten. Wij willen u als gemeente van harte ertoe oproepen om onze diensten te blijven volgen om zo toch een manier van verbondenheid met elkaar te mogen ervaren.

In het bijzonder denken wij aan onze broeders en zusters binnen onze gemeente die binnen hun familiekring zijn getroffen door het coronavirus. Wij denken aan de familie Van den Berg, waar onze zuster getroffen is door deze ziekte en ook de toestand van haar ouders -die in het Dok worden verpleegd- zeer zorgelijk is, Ook Willem en Eva Pasterkamp willen wij in dezen veel sterke toewensen. Laten wij onze  broeders en zusters niet vergeten in onze gebeden.

Wij wensen u als kerkenraad veel sterkte en geduld toe. Wemogen  en erop vertrouwen dat deze omstandigheden onder Gods zegen eens tot het verleden zullen behoren.

Wij bidden u Gods zegen toe
Neemt die eerbiedig aan
Hoe ook uw weg mag gaan
Nog kent geen mens het wat en hoe,
Gij moogt vertrouwend lopen:
God doet de toekomst open
Lied 188

Uw voorzitter,

Andries de Vries

Update Coronavirus (COVID-19) 17-04-2020

Geen nieuws, goed nieuws is wel een bekende uitspraak. Vandaag zou het mooi zijn dat wij als kerkelijke gemeente iets nieuws konden doorgeven betreft het oppakken van activiteiten binnen onze gemeente. Maar helaas, we zij nog niet zover. Wel mochten wij horen van onze minister-president afgelopen woensdag dat er positieve ontwikkelingen zijn en met name dat het virus zich niet verder verspreidt. Tot dusver blijven de regels van kracht die ons zijn opgelegd om onszelf te beschermen. Voorlopig blijft het nog zoals het is aangaande de zondagse diensten. Die zijn te bekijken en beluisteren via Kerkomroep en het YouTubekanaal. Wij blijven als kerkenraad in nauw contact met de plaatselijke overheid en de andere plaatselijke kerken over de te volgen koers.

En … wij zijn er voor u. Als u met vragen zit, schroom niet om uw wijkouderling te bellen en/of wijkpredikant en/of pastorale medewerkers.

Door het verblijdende nieuws van het aannemen van het beroep door ds. Sok wordt er achter de schermen druk gewerkt en gezocht naar huisvesting voor onze nieuwe predikant. De datum waarop de dominee en zijn gezin overkomen naar onze gemeente is nog niet helemaal helder. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de ontwikkelingen betreft het coronavirus. Zo gauw er iets bekend is, laten wij u dit weten. Ondanks dat wij als gemeente niet bij elkaar kunnen komen, overheerst ons grote dankbaarheid voor het feit dat wij binnen het jaar twee predikanten binnen onze gemeente mogen begroeten. Ook hierin mogen wij God al de eer geven.

Wij wensen u als kerkenraad veel wijsheid en sterkte toe, in het bijzonder voor alle moeders die de kinderen thuis hebben en er maar voor moeten zorgen dat het huiswerk gemaakt wordt.

Wij wensen u als kerkenraad veel wijsheid en gezondheid toe, maar bovenal Gods zegen, in deze bijzondere tijd.

Uw voorzitter,
Andries de Vries

Ds. H.K. Sok

Broeders, zusters en jongeren van CGK Ichthus,

Met blijdschap delen wij u mee dat Ds. H.K. Sok uit Opperdoes het door ons uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Dankbaarheid mag overheersen, Soli Deo Gloria! In vertrouwen zien we uit naar de komst van Ds. H.K. Sok en zijn gezin naar onze gemeente, waar de dominee straks naast Ds. R. de Jong mag dienen in onze grote gemeente. Hoewel de overkomst op dit moment nog onduidelijk is in verband met de ontwikkelingen van het coronavirus, zal er in de komende tijd hard worden gewerkt door de kerkenraad om alles in gereedheid te brengen.

Wij danken de beroepingscommissie voor hun vele werk, inzet en geduld in het beroepingswerk en danken ook de gemeente voor hun betrokkenheid en gebed.

Laten we in onze gebeden de gemeente uit Opperdoes gedenken en hun Gods nabijheid in deze moeilijke tijd toebidden.

Klik hier om de brief van Ds. H.K. Sok te lezen

We wensen jullie allemaal gezegende Paasdagen toe.

Een broederlijke groet,
Uw kerkenraad

Update Coronavirus (COVID-19) 10-04-2020

Goede Vrijdag is de dag waarop wij als gemeente stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus. Deze keer zal die dag in alle kerken anders worden beleefd dan wij gewend zijn. We hebben wij nog wel eens de neiging om te zeggen dat wij uit gewoonte naar de kerk gaan. In deze tijden mogen we zien dat deze uitspraak een bijzondere is.

Als kerkenraad hopen wij dat wij ons toch verbonden mogen weten met u de komende paasdagen. Het zal allemaal anders zijn, maar het evangelie van het lijden, sterven en de opstanding van onze Heere en Heiland zal net zo klinken in deze wereld als voorheen! Dankbaar zijn wij dat wij nu toch de diensten via kerk TV en of Youtubekanaal kunnen mee luisteren en of kijken.

Als kerkenraad staan wij in nauw contact met onze plaatselijke overheid over wat wel en niet toelaatbaar is als kerkelijke gemeente. Vandaar dat vorige week het besluit is genomen om de kerkdiensten af te schalen van dertig naar vijftien personen. Mochten er andere adviezen van onze plaatselijke overheid komen dan zullen wij die meteen opvolgen.

Ook betreft alle kerkelijke vergaderingen: die zijn afgelast. Dat houdt in dat er veel gebeld wordt over en weer, heel veel. Mocht u zelf als gemeentelid ergens mee zitten, schroom alstublieft niet om uw wijkouderling hierover op te bellen.

Ook zijn afgelopen week alle doopouders gebeld die al bij de zaterdagavondcommissie waren geweest om deze bij te praten over de situatie momenteel. Ook blijven wij u de komende weken zoveel mogelijk informeren over het welzijn van onze gemeente via onze website en of andere sociale media.

Online collecteren: Mooi dat het op deze manier kan. Daar zijn we dankbaar voor. Helaas zien wij wel dat de gezamenlijke collectes 1200 euro (!) per zondag minder opbrengen dan op een normale zondag. Als we daarbij bedenken dat het nog wel een tijdje kan duren voor wij als gemeente weer in de kerk samen mogen komen, dan baart dit ons zorgen. Broeders en zusters, als Ichthusgemeente hebben wij onze verplichtingen betreffende onze vaste lasten, maar ook betreffende onze naaste. Laten wij ook hierin alstublieft onze verantwoordelijkheid in mogen nemen.

Dit komende weekend zal Ds. H.K Sok ook bekend maken of hij het beroep naar onze gemeente wel of niet zal aannemen. Laten wij onze broeder samen met zijn vrouw niet vergeten in ons persoonlijk gebed. Het blijft best spannend deze dagen.

Wij wensen u als kerkenraad gezegende paasdagen toe met onderstaand lied:

O, kostbaar kruis, o wonder Gods
Waaraan de Prins der glorie stierf
Ik wil om U zijn zonder trots,
Ik acht verlies wat ik verwierf

De aarde zelf is veel te klein
Voor wie U waarlijk loven wil
Uw liefde is een groot geheim,
Zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Uw voorzitter
Andries de Vries

Update Coronavirus (COVID-19) 04-04-2020

Broeders en zusters,

Namens de kerkenraad maken we bekend dat tot nader order de ambtsdrager verkiezingen niet door gaan. We kunnen op dit moment geen werkwijze bedenken die volkomen veilig en volgens de voorschriften van overheid is. Zodra we wel zo’n werkwijze wel kunnen bedenken zullen we u informeren.

Hetzelfde geldt voor het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Ook daarvan weten we op dit moment niet hoe we dit veilig en volgens de voorschriften kunnen doen. Ook hiervan geldt zodra we weten hoe het wel kan brengen we u daarvan op de hoogte.

Dan neemt het aantal geboren maar nog niet gedoopte kinderen ook iedere week toe. We beraden ons hierop. We kunnen natuurlijk wachten tot alles weer normaal is maar niemand kan voorspellen wanneer dat zal zijn. Ook hiervan geldt we zoeken naar hoe we hier mee moeten gaan, zodra we meer weten wordt u geïnformeerd.

Dan nog iets over de vragen die gesteld zijn tijdens de gemeentevergadering. De beantwoording zal plaats vinden in het volgende kerkenblad.

Namens de kerkenraad

Jan de Bruine, scriba